Henkilötietosuoja

Bestnetin ilmoitus henkilötietojen käsittelystä

Bestnet AS:n (rekisteritunnus: 10261109) ja sen tytäryhtiöt (jäljempänä myös Bestnet tai me) ovat AVH-konserniin kuuluvia yrityksiä, jotka toimivat metalliteollisuusalalla, esimerkiksi tarjoamalla pinnoitteita, valmistamalla ja myymällä perävaunuja ja tarjoamalla perävaunun vuokrausmahdollisuutta.

Henkilötietojesi suojaaminen on erittäin tärkeää Bestnetille. Henkilötietojen käsittelyä koskevassa Bestnetin ilmoituksessa (jäljempänä ilmoitus) kerrotaan, miten käsittelemme henkilötietojasi (esim. keräämme, käytämme, suojaamme) ja mitkä ovat oikeutesi henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Viron ja Euroopan unionin lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) asetus nro 2016/679 (jäljempänä yleisasetus).

Ilmoituksen mukaan rekisterinpitäjä on yksi tai useampi Bestnet-yritys.

Tietyissä tapauksissa rekisterinpitäjä voi olla myös AVH Group tai muut

AVH-konserniin kuuluvat yritykset, mutta vain, jos se vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Bestnet käsittelee henkilötietojasi vain siihen tarkoitukseen, jota varten keräsimme sinulta tietoa, ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen tämän tarkoituksen täyttämiseksi. Jos henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus on täyttynyt eikä henkilötietojesi käsittelylle ole muuta perustetta tai velvoitetta, poistamme henkilötietosi. Ilmoitus antaa tietoa, jos esimerkiksi käytät Bestnetin tuotteita, palveluita, sovelluksia, sähköisiä ympäristöjä (esim. verkkokauppa, jossa asiakas tehdä ostoksia) tai vierailet Bestnetin verkkosivuilla.

Ilmoitus ei käsittele muiden yritysten tuotteiden, palveluiden, sovellusten, verkkosivustojen jne. tietojenkäsittelyä, vaikka olisi mahdollista käyttää niitä palveluidemme kautta tai päästä muille verkkosivustoille ja sähköisiin ympäristöihin Bestnetin verkkosivustojen tai sähköisten ympäristöjen kautta.

Bestnet mahdollistaa, että voi perehtyä ilmoitukseen milloin tahansa Bestnetin verkkosivujen kautta ja Bestnetin toimistossa osoitteessa: Rae 4, 76805 Paldiski, Lääne-Harju Vald, Viro.

Viittaamme tietosuojaselosteeseen, mm. mahdollistamme siihen tutustumisen, esim. sopimusta solmittaessa, palvelua tai tuotetta tarjottaessa ja myytäessä, sähköiseen ympäristöön (mm. verkkokauppaan) tarjottaessa. Ilmoitus on informatiivinen asiakirja, eikä se ole osa kanssasi tehtävää sopimusta.

Teemme kaikkemme pitääksemme ilmoituksen ajan tasalla ja saatavillasi edellä mainituilla tavoilla. Ilmoitamme sinulle ilmoituksen muutoksista Bestnetin verkkosivujen kautta tai muulla kohtuullisella tavalla.

Alexela-konsernin henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja luettelo Alexela-konserniin kuuluvista yrityksistä löytyvät täältä.

Henkilötiedot ja mitä henkilötietoja Bestnet käsittelee

Henkilötiedot ovat henkilöä eli luonnollista henkilöä (aiemmin ja jäljempänä sinä tai rekisteröity) koskevia tietoja, joiden avulla luonnollinen henkilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettu tai tunnistettavissa. Selvyyden vuoksi olemme jakaneet henkilötietosi seuraaviin luokkiin:

 • Yksilöintitietoja ovat esimerkiksi: etu- ja sukunimi, henkilötunnus, syntymäaika, asiointikieli, henkilöllisyystodistuksen numero (esim. passi, henkilökortti, ajokortti) jne.;
 • yhteystietoja ovat esimerkiksi: sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero jne.;
 • palvelun tarjoamiseen sekä tuotteen tarjoamiseen tai ostamiseen liittyviä tietoja ovat esimerkiksi: sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvät tiedot, palvelun käyttöön liittyvät tiedot, tuotteen ostamiseen liittyvät tiedot, hakemukset, tiedustelut, valitukset, maksukäyttäytymistä koskevat tiedot jne.;
 • taloudellisia tietoja ovat esimerkiksi: tiedot luotosta tai velvoitteista tai liiketoimista jne.;
 • viestintätietoja ovat esimerkiksi: asiakkaan kommunikointi Bestnetin kanssa puhelimitse, sähköpostitse kerättävät tiedot, sosiaalisen median välityksellä kerättävät tiedot, viestien välityksellä välitettävät tiedot jne.;
 • erityisiä henkilötietoryhmiä ovat: rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys, geneettiset tiedot, biometriset tiedot luonnollisen henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten, terveyttä koskevat tiedot tai luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä tai suuntautumista koskevat tiedot.

Bestnetin tarkoituksena ei ole kerätä erityisiä henkilötietoja, mutta ne voivat tulla Bestnetin tietoon sattumanvaraisesti, esimerkiksi lähettäessäsi erityisiä henkilötietojasi Bestnetille sähköpostitse ja/tai verkkokaupan kautta.

Henkilötietojen kerääminen

Bestnet kerää henkilötietojasi eri lähteistä. Kerättävien henkilötietojen koostumus riippuu esim. siitä, mitä tuotteita haluat ostaa, mitä palveluita tai sähköisiä ympäristöjä haluat käyttää (esim. verkkokaupasta tilaaminen), mitä henkilötietoja on käytettävä niiden tarjoamiseen. Tärkeää on tietysti myös se, missä määrin koet tarpeelliseksi välittää henkilötietoja Bestnetille ja mitä suostumuksia annat Bestnetille henkilötietojen käsittelyyn.

Noudatamme henkilötietojen keräämisessä yleisasetukseen perustuvia periaatteita (esim. minimaalisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden periaate).

Keräämme henkilötietojasi muun muassa seuraavilla tavoilla:

 • tuotteen tarjoaminen ja/tai ostaminen (esim. verkkokaupasta);
 • palvelun käyttäminen;
 • uutiskirjeiden tilaaminen;
 • pyyntöjen, tiedustelujen (esim. hintatiedustelu), valitusten jne. tekeminen;
 • Tarvittaessa saamme henkilötietojasi myös muista lähteistä, jos se on tarpeen sopimuksen solmimiseksi, täytäntöön panemiseksi, täytäntöönpanon varmistamiseksi tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn on oltava perusteltua ja sen on vastattava henkilötietojen käsittelyn periaatteita. Yleisasetuksen mukaan henkilötietojen käsittelylle on useita oikeusperustoja, mutta tässä tapauksessa Bestnet käsittelee henkilötietoja seuraavin perustein: lainsäädäntöön perustuvien eli oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi, sopimuksen solmimiseksi ja täytäntöön panemiseksi, Bestnetin oikeutetun edun perusteella ja rekisteröidyn suostumuksella.

Käsittelemme siis henkilötietojasi neljällä eri oikeusperusteella. Pyydämme kiinnittämään huomiota, että näiden henkilötietojen käsittelyn säilytysaikoihin sovelletaan erilaisia säilytysaikoja ja sinulla on erilaiset oikeudet vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn. Siihen liittyvää lisätietoa löytyy alempaa.

Lainsäädäntöön perustuvan eli oikeudellisen velvoitteen täyttäminen

Oikeudellisen velvoitteen täyttäminen on henkilötietojen käsittelyä voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, ja Bestnet on velvollinen toimimaan vastaavasti, jos Bestnetiltä vaaditaan sitä lainsäädännön perusteella. Bestnet tai sinä et voi päättää kyseisestä tietojen käsittelystä, koska kyseessä on lakisääteinen velvoite, joka on täytettävä.

Siihen kuuluvat esimerkiksi seuraavat tavoitteet:

 • kirjanpitoon liittyvät tiedot;
 • viranomaisille, mukaan lukien valvontaviranomaiset, tiedusteluihin vastaaminen ja rikkomuksista ilmoittaminen;
 • tapahtuneesta rikkomuksesta ilmoittaminen henkilöille.

Sopimuksen solmiminen ja sen täytäntöönpano, mukaan lukien täytäntöönpanon takaaminen

Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely tarkoittaa lähinnä sitä, että tarjoamme ja/tai myymme sinulle tuotteita tai palveluita. Henkilötietojasi on käsiteltävä, jotta Bestnet voi tehdä niin. Kuten muissakin tapauksissa, pidämme henkilötietojesi käsittelyn minimissä, eli käsittelemme henkilötietoja mahdollisimman vähän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tässä tapauksessa esimerkiksi käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • sopimusta edeltävät suhteet, esim. tarjouksen tekeminen;
 • henkilön eli rekisteröidyn tunnistaminen, ml. rekisteröidyn edustajan tunnistaminen;
 • tilausten hallinta;
 • henkilön eli rekisteröidyn palveleminen, esimerkiksi muistutusten lähettäminen;
 • sopimusvelvoitteen täyttäminen, esimerkiksi tuotteen toimittaminen;
 • sopimuksiin liittyvien asiakirjojen hallinta;
 • sopimuksen mukaisen laadun takaaminen;
 • laskutus, esim. laskujen laatiminen.

Suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittely

Suostumuksen perusteella käsittelemme henkilötietojasi vain siinä laajuudessa ja niihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi.

Pyydämme suostumusta henkilötietojen käsittelyyn esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • markkinointitarjousten ja -ilmoitusten tekeminen (SMS, MMS, sähköpostit jne.)
 • henkilötietojen välittäminen markkinointikäsittelyä varten muille AVH-konserniin kuuluville yrityksille ja valtuutetuille käsittelijöille

Rekisteröidyn antama suostumus on annettu vapaaehtoisesti, tietoisesti ja yksiselitteisesti. Henkilö voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa kirjallisesti tai kirjallisesti jäljennettävässä muodossa (esim. lähettämällä suostumuksen peruuttamishakemuksen sähköpostitse ja se täyttää lakisääteiset vaatimukset). Suostumus on voimassa, kunnes se peruutetaan tai annetaan uusi suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole taannehtivaa vaikutusta. Suostumuksen antamis- ja peruuttamistavasta riippuen se voi olla voimassa tietyn ajan. Pidempi viive voi syntyä, jos annat tai peruutat suostumuksesi paperilla, jolloin Bestnet ei voi muuttaa sitä nopeasti tietokannassa.

Oikeutettu etu

Oikeutettu etu tarkoittaa Bestnetin etua käsitellä henkilötietoja Bestnetin liiketoimintaan liittyen, jotta voimme tarjota sinulle parempia palveluita sekä tuotteita, ja kehittää niitä siten paremmaksi. Silloin voimme tarjota sinulle palveluita, tuotteita, palvelua jne. juuri niin kuin odotat sitä Bestnetiltä. Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella, jos henkilötietojen käsittely on tarpeellista ja oikeuksiesi sekä etujesi mukaista.

Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • kampanjoiden järjestäminen;
 • tarvittaessa AVH-konsernin sisäiseen tiedonvaihto;
 • asiakassuhteen ylläpito, esim. keskustelu Bestnetin kanssa;
 • Bestnetin omaisuuden suojaaminen, esim. videovalvonta.

Mielestämme on tarpeen mainita, että edellä mainitut oikeusperusteisen henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset eivät ole tyhjentäviä, mutta käsittelemme henkilötietojasi aina lain mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, vastaamme niihin aina mielellämme. Yhteystietomme löydät tietosuojaselosteen lopussa olevasta osiosta Yhteyden ottaminen Bestnetiin.

Henkilötietojen vastaanottaminen

AVH-konsernin yritykset voivat käsitellä henkilötietoja, jos se on tarpeen esimerkiksi Bestnetin yrityksen johtamis- ja hallintopäätösten tekemiseksi ja on voimassa olevan lainsäädännön mukaista.

Bestnetin yhteistyökumppanit ovat yrityksiä, jotka käsittelevät henkilötietojasi Bestnetin puolesta. Yleisasetuksen mukaan kyseessä ovat Bestnetin valtuuttamat käsittelijät. Valtuutetut käsittelijät eivät käytä henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Bestnetin kanssa sovittujen toimintojen suorittamiseen, esim. tuotteen myymiseen tai luovuttamiseen sinulle.

Valtuutetut käsittelijät ovat yrityksiä, jotka sijaitsevat Virossa, Euroopan unionissa Euroopan unionin talousalueella, mutta yksittäisissä tapauksissa ne voivat sijaita myös mainitun alueen ulkopuolella. Kaikissa tapauksissa meillä on käytössä toimenpiteet, jotka takaavat henkilötietojesi käsittelyn turvallisuuden kyseisissä maissa.

Mikäli syntyy tilanne, että Bestnetin yhteistyökumppania on lainsäädännön mukaan käsiteltävä yhteisrekisterinpitäjänä, mikä tarkoittaa, että henkilötiedoistasi vastaavat tässä tapauksessa (esim. tuotetta myytäessä) sekä me että yhteistyökumppani, tällöin sovelletaan Bestnetin ehtojen lisäksi myös yhteistyökumppanin henkilötietosuojaehtoja.

Löydät luettelon Bestnetin yhteistyökumppaneista ja AVH-konserniin kuuluvista yrityksistä täältä.

Bestnet voi välittää henkilötietojasi myös toimivaltaisille viranomaisille (esim. tuomioistuin, poliisi, jos laki velvoittaa siihen. Välitämme siis henkilötietoja vain lainsäädännön mukaisesti. Voimme välittää henkilötietojasi maksuhäiriöiden julkaisijoille, mutta teemme niin vain lainsäädännön mukaisesti.

Anonyymit tiedot eivät ole henkilötietoja, sillä niiden perusteella ei voida tunnistaa luonnollista henkilöä. Voimme käsitellä tällaisia tietoja muihin tarkoituksiin ja muille henkilöille. Jos kyseisiin tietoihin liittyy lisäksi muita lakisääteisiä velvoitteita, noudatamme myös niitä.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoituksen saavuttamiseksi tai niin kauan kuin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuva velvoite sitä edellyttää.

Tietyissä tapauksissa säilytämme henkilötietojasi pidempään kuin seuraavassa luettelossa on mainittu, esim. emme sovella automaattisesti poistamisaikaa velan tai oikeusriidan tapauksissa.

Mielestämme on tärkeää mainita, että seuraava luettelo ei ole tyhjentävä, mutta säilytämme henkilötietojasi esimerkiksi seuraavasti:

Videovalvontatallenteet (poistamme tiedot viimeistään 1 kuukauden kuluttua, ellei laissa toisin säädetä); tiedot hintatarjouksesta, joka ei johda sopimuksen solmimiseen (poistamme tiedot viimeistään 2 vuoden kuluttua, ellei laissa toisin säädetä);

rekisteröityyn liittyvät tapahtumat, esim. neuvonta (poistamme tiedot viimeistään 2 vuoden kuluttua, ellei laissa toisin säädetä);

sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät tiedot (esim. Virossa sopimuksen voimassaoloajan ja vähintään 3 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen);

kirjanpitotiedot (esim. Virossa poistamme tiedot 7 vuoden kuluttua tilikauden päättyminen huomioon ottaen).

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Bestnet käyttää henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden takaamiseen tarvittavia tietoteknisiä ja organisatorisia turvatoimia. Vastaavia toimenpiteet koskevat esimerkiksi työntekijöitä, toimistorakennuksia, teknisten laitteiden suojaamista. Bestnetin työntekijöitä koskevat tietojen (ml. henkilötiedot) luottamuksellisuusvaatimukset. Lisäksi heille järjestetään henkilötietojen suojaa koskevia koulutuksia.

Bestnetin yhteistyökumppanit eli valtuutetut käsittelijät ja Alexela-konsernin yritykset ovat velvollisia varmistamaan ajantasaiset turvatoimet käsitellessään henkilötietojasi.

Henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksiin

Voit antaa Bestnetille suostumuksen tietojesi suoramarkkinointikäyttöön. Jos olet antanut vastaavan suostumuksen, sinulle voidaan lähettää meidän ja yhteistyökumppaneidemme markkinointitarjouksia ja -viestejä sähköisen kanavan (esim. tekstiviesti, sähköposti) kautta.

Suostumukset tietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksessa otetaan sopimusten osalta muista ehdoista erillään, esimerkiksi merkitsemällä, että haluat vastaanottaa kyseisiä tarjouksia. Jos haluat vain liittyä Bestnetin markkinointitarjousten tai -ilmoitusten listalle, jotkut Bestnetin verkkosivustot mahdollistavat sen. Tätä varten sinun tarvitsee vain antaa sähköpostiosoitteesi verkkosivustolla ja vahvistaa sen jälkeen myös kyseiseen sähköpostiosoitteeseen lähetetyssä sähköpostiviestissä, että suostut jatkossa vastaanottamaan markkinointitarjouksia ja -ilmoituksia. Siinä tapauksessa saat yleisiä tarjouksia Bestnetiltä ja yhteistyökumppaneilta.

Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa käyttämällä markkinointitarjouksen lopussa olevaa peruutuslinkkiä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen loobu@tiki.ee tai muulla tarjoamallamme tavalla.

Henkilötietoihisi liittyvät oikeutesi

Sinulla tai edustajallasi, jos olet myöntänyt hänelle vastaavat oikeudet, on seuraavat henkilötietoihisi liittyvät oikeudet:

 • Oikeus tarkastella omia henkilötietoja (esim. niiden lähteisiin ja käyttötarkoituksiin) voimassa olevan lainsäädännön mukaisella tavalla ja laajuudessa;
 • oikeus pyytää omien henkilötietojen muuttamista ja/tai korjaamista voimassa olevan lainsäädännön mukaisella tavalla ja laajuudessa;
 • oikeus pyytää omien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai poistamista voimassa olevan lainsäädännön mukaisella tavalla ja laajuudessa;
 • oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella.
 • oikeus pyytää tietojen siirtoa voimassa olevan lainsäädännön mukaisella tavalla ja laajuudessa. Pyydämme huomioimaan, että kyseistä oikeutta rajoittavat useat ominaisuudet lainsäädännön perusteella;
 • oikeus kääntyä Bestnetin, valvontaviranomaisen tai tuomioistuimen puoleen. Jos haluat lisätietoa henkilötietojen käsittelystä, voit aina ottaa meihin yhteyttä Bestnetin verkkosivustolla (https://www.bestnetgroup.com/) julkaistujen yhteystietojen kautta.

Jos saamasi tieto ei mielestäsi ollut riittävää tai uskot, että henkilötietojesi käsittelyn ehtoja rikotaan, voit ottaa yhteyttä Alexelan tietosuoja-asiantuntijaan (andmekaitse@tiki.ee). Sinulla on aina oikeus kääntyä myös Viron tietosuojaviranomaisen (Andmekaitse Inspektsioon) tai tuomioistuimen puoleen henkilötietojesi suojaamiseksi. Andmekaitse Inspektsioon on valtion valvontaviranomainen, jonka puoleen on mahdollista kääntyä henkilötietoja koskevan konsultaation tai avun saamiseksi.

Edellä mainitut oikeudet eivät välttämättä ole ehdottomia, ja niitä säännellään voimassa olevalla Euroopan unionin ja kansallisella lainsäädännöllä.

Evästeiden käyttö

Evästeet (engl. cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka ladataan käyttäjän tietokoneelle verkkosivustoa käytettäessä, ja sen seurauksena selain voi lähettää evästetiedot aina, kun verkkosivustoa käytetään. Evästeet on tarkoitettu parantamaan ja helpottamaan verkkosivuston vierailijan käyttökokemusta.

Voit poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin esimerkiksi hidastaa verkkosivujen selaamista ja vähentää tietyn verkkosivuston toimivuutta. Tällä hetkellä Bestnetin verkkosivuilla on linkkejä kolmansille sivustoille ja palveluihin sekä sosiaalisen median laajennuksiin (esim. Facebook). Vastaavat laajennukset on luotu pääasiassa tilasto- tai markkinointitarkoituksiin. Bestnetin verkkosivuilla oleviin kolmansien osapuolten laajennuksiin sovelletaan kolmansien osapuolten henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä. Siksi suosittelemme, että tutustut tällaisten henkilötietojen suojauskäytäntöön.

Löydät lisätietoa yleisimpien selainten evästeiden käytöstä ja hallinnasta:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Bestnet AS:n valtuuttamat käsittelijät eli yhteistyökumppanit

Bestnet AS:n yhteistyökumppanit käsittelevät työntekijöiden henkilötietoja (jäljempänä myös tiedot) Bestnet AS:n puolesta eivätkä yhteistyökumppanit käytä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin rekisterinpitäjän eli Bestnet AS:n kanssa sovitun toiminnan tai toimintojen suorittamiseen. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi palvelun tarjoaminen, tuotteiden myynti, sopimusten säilyttäminen ja monet muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät toimet.

Kaikki Bestnet AS:n yhteistyökumppanit eivät aina käsittele kaikkia henkilötietoja, vaan käsittelevät niitä tietoja, joiden käsittely on tarpeen tarkoituksen saavuttamiseksi.

Bestnet AS:n yhteistyökumppaneita ovat seuraavat yritykset:

LHV Pank AS
Rekisteritunnus: 10539549
Osoite: Tartu mnt 2, 10145 Tallinna, Viro
Sähköpostiosoite: info@lhv.ee

ESTO AS
Rekisteritunnus: 14180709
Osoite: Tornimäe tn 2, 15010 Tallinna, Viro
Sähköpostiosoite: info@esto.ee

Epicor Software Estonia OÜ
Rekisteritunnus: 10539549
Osoite: Tartu mnt 2, 10145 Tallinna, Viro
Sähköpostiosoite: tteder@epicor.com

Synerto OÜ (Synergy)
Rekisteritunnus: 11557740
Osoite: Peetri tee 20c, Peetri alevik, 75312 Rae vald, Harjumaa, Viro
Sähköpostiosoite: info@synerto.eu

Taavi Tarkvara OÜ (Taavi)
Rekisteritunnus: 10265337
Osoite: Turu plats 5-17, 11611 Tallinna, Viro
Sähköpostiosoite: info@taavi.ee

Sektor Digital OÜ
Rekisteritunnus: 14091408
Osoite: Liivalaia tn 20a, 10118 Tallinna, Viro
Sähköpostiosoite: info@sektordigital.com

Ilmoitusta muokattu viimeksi 01.09.2020.AVH