Personas datu aizsardzība

Bestnet paziņojums par personas datu apstrādi

Bestnet AS (reģistrācijas numurs: 10261109) un tās meitasuzņēmumi (turpmāk tekstā arī Bestnet vai Mēs) ir AVH grupai piederoši uzņēmumi, kas darbojas metālapstrādes jomā, piemēram, nodrošina pārklājumus, ražo un pārdod piekabes, nodrošina iespēju iznomāt piekabi.

Jūsu personas datu aizsardzība uzņēmumam Bestnet ir ļoti svarīga. Bestnet paziņojums par personas datu apstrādi (turpmāk tekstā – Paziņojums) izskaidro, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus (piemēram, apkopojam izmantojam, aizsargājam) un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datu apstrādi.

Apstrādājot jūsu personas datus, mēs ievērojam Igaunijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktus, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā – Vispārīgā regula).

Saskaņā ar Paziņojumu personas datu pārzinis ir Bestnet uzņēmums atsevišķi vai grupā.

Turklāt dažos gadījumos personas datu pārzinis var būt AVH Grupa vai citi

uzņēmumi, kas pieder AVH uzņēmumu grupai, bet tikai tad, ja tas atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Bestnet apstrādā jūsu personas datus tikai tiem nolūkiem, kādiem mēs datus saņemam no jums, un ciktāl tas ir nepieciešams, lai sasniegtu šo mērķi. Ja jūsu personas datu apstrādes mērķis ir sasniegts un nav cita pamata vai pienākuma apstrādāt jūsu personas datus, mēs tos dzēsīsim. Paziņojumā tiks sniegta informācija, ja, piemēram, izmantojat Bestnet produktus, pakalpojumus, lietojumprogrammas, e-vides (piemēram, tiešsaistes veikalu internetā, kas ļauj klientam veikt darījumus) vai apmeklējat Bestnet tīmekļa vietnes.

Paziņojums neatspoguļo citu uzņēmumu produktu, pakalpojumu, lietojumprogrammu, tīmekļa vietņu u.c. datu apstrādi, pat ja to ir iespējams izmantot, pielietojot mūsu pakalpojumus, vai piekļūt citām tīmekļa vietnēm un e-vidēm, izmantojot Bestnet tīmekļa vietnes vai e-vides.

Bestnet ļauj jums apskatīt Paziņojumu jebkurā laikā Bestnet vietnēs internetā un Bestnet birojā klātienē šādā adresē: Rae 4, Paldiski 76805, Rietumharju pagasts.

Atsaucamies uz privātuma Paziņojumu, tostarp piekļuves atļaušanu, piemēram, slēdzot līgumu, piedāvājot un pārdodot pakalpojumu vai produktu, piedāvājot e-vidi (tostarp tiešsaistes veikalu). Paziņojums ir informatīvs dokuments un nav daļa no līguma, kas tiek noslēgts ar jums.

Darām visu iespējamo, lai Paziņojums būtu aktualizēts un pieejams jums iepriekš minētajos veidos. Par izmaiņām mēs jūs informēsim Paziņojumā, izmantojot Bestnet vietnes vai to darot kādā citā saprātīgā veidā.

Alexela grupas personas datu apstrādes principi un Alexela grupai piederošo uzņēmumu saraksts atrodams šeit.

Kādi ir personas dati un kādus personas datus Bestnet apstrādā

Personas dati ir informācija par personu, t.i., fizisku personu (iepriekš un turpmāk tekstā Jūs vai Datu subjekts), ar kuras starpniecību fiziska persona tiek tieši vai netieši identificēta vai ir identificējama. Skaidrības labad Jūsu personas datus esam sadalījuši šādās kategorijās:

 • personu identificējoši dati ir, piemēram: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, saziņas valoda, personu apliecinoša dokumenta (piemēram, pases, personas apliecības, autovadītāja apliecības) numurs utt.;
 • kontaktinformācija ir, piemēram: e-pasta adrese, adrese, tālruņa numurs utt.;
 • dati, kas saistīti ar pakalpojuma piedāvāšanu vai sniegšanu un produkta nodrošināšanu vai iegādi, ir, piemēram: dati, kas saistīti ar līguma izpildi, dati, kas saistīti ar pakalpojuma lietošanu, dati, kas saistīti ar produkta iegādi, pieteikumi, jautājumi, sūdzības, informācija par maksāšanas paradumiem utt.;
 • finanšu dati ir, piemēram: par kredītu vai saistībām, vai darījumiem utt.;
 • komunikācijas dati ir, piemēram: klienta saziņa ar Bestnet pa tālruni, dati, kas apkopoti pa e-pastu, dati, kas apkopoti, izmantojot sociālo mediju starpniecību, dati, kas pārsūtīti caur ziņojumiem utt.;
 • īpašas personas datu kategorijas ir: rase vai etniskā izcelsme, politiskie uzskati, reliģiskā vai filozofiskā pārliecība vai dalība arodbiedrībās, ģenētiskie dati, biometriskie dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, dati par veselību vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

Bestnet mērķis nav apkopot īpašas personas datu kategorijas, bet tie uzņēmumam Bestnet var kļūt zināmi nejauši, piemēram, kad jūs nosūtāt savas īpašās personas datu kategorijas uzņēmumam Bestnet pa e-pastu un/vai tiešsaistes veikalu.

Personas datu vākšana

Bestnet apkopo Jūsu personas datus no dažādiem avotiem. Mūsu apkopoto personas datu sastāvs ir atkarīgs no tā, kādus produktus vēlaties iegādāties, kādus pakalpojumus vai e-vidi vēlaties izmantot (piemēram, pasūtot no tiešsaistes veikala), kādi personas dati ir nepieciešami to sniegšanai. Protams, ir svarīgi arī tas, cik lielā mērā Jūs uzskatāt par nepieciešamu pārsūtīt personas datus uzņēmumam Bestnet un kādas piekrišanas Jūs sniedzat Bestnet personas datu apstrādei.

Apkopojot personas datus, mēs vadāmies no principiem, kas izriet no Vispārīgās regulas (piemēram, minimālisma un mērķtiecības princips).

Vācam Jūsu personas datus, piemēram, šādos veidos:

 • piedāvājot vai/un iegādājoties produktu (piemēram, no tiešsaistes veikala);
 • izmantojot pakalpojumu;
 • abonējot jaunumu vēstkopu;
 • iesniedzot pieteikumus, informācijas pieprasījumus (piemēram, cenu pieprasījumus), sūdzības utt.;
 • atkarībā no vajadzības, Jūsu personas datus saņemam arī no citiem avotiem, ja šāda nepieciešamība rodas, slēdzot, izpildot, nodrošinot līguma izpildi vai pildot juridiskās saistības.

Personas datu apstrādes pamatojums un nolūki

Personas datu apstrādei jābūt pamatotai un jāatbilst personas datu apstrādes principiem. Saskaņā ar Vispārīgo regulu personas datu apstrādei ir vairāki juridiskie pamati, taču šajā gadījumā Bestnet personas datus apstrādā, balstoties uz šādiem pamatojumiem: lai izpildītu no tiesību aktiem izrietošās juridiskās saistības, lai noslēgtu un izpildītu līgumu, lai izpildītu Bestnet likumīgās intereses, kā arī ar datu subjekta piekrišanu.

Tāpēc Jūsu personas datus apstrādājam, pamatojoties uz četriem dažādiem juridiskajiem pamatiem. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šo personas datu apstrādei piemēro dažādus glabāšanas periodus un Jums ir dažādas tiesības ietekmēt savu personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par to atrodama turpmākajā tekstā.

No tiesību aktiem izrietošo juridisko saistību izpilde

Juridisko saistību izpilde ir personas datu apstrāde tādā veidā, kas izriet no spēkā esošajiem tiesību aktiem, un uzņēmumam Bestnet ir pienākums to darīt, ciktāl Bestnet to pieprasa tiesību akti. Par šo datu apstrādi nevar izlemt Bestnet vai Jūs, jo tās ir juridiskas saistības, kuru izpilde ir obligāta.

Piemēram, tas ietver šādus mērķus:

 • ar grāmatvedību saistītie dati;
 • atbildēšana uz pieprasījumiem un ziņošana par pārkāpumiem valsts iestādēm, tostarp uzraudzības iestādēm;
 • personu informēšana par notikušo pārkāpumu.

Līguma noslēgšana un izpilde, tostarp saistību izpilde

Personas datu apstrāde šajā gadījumā galvenokārt sastāv no produktu vai pakalpojumu piedāvāšanas vai/un pārdošanas Jums. Lai Bestnet to varētu izdarīt, ir nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus. Tāpat kā citos gadījumos, mēs līdz minimumam samazinām Jūsu personas datu apstrādi, proti, mēs minimāli apstrādājam personas datus, lai sasniegtu mērķi.

Piemēram, šajā gadījumā mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • pirmslīguma attiecības, piemēram, piedāvājuma izteikšana;
 • personas, proti, datu subjekta, identifikācija, tostarp, datu subjekta pārstāvja identifikācija;
 • pasūtījumu pārvaldība;
 • personas, proti, datu subjekta, apkalpošana, piemēram, atgādinājumu sūtīšana;
 • līgumsaistību izpilde, piemēram, preces piegāde;
 • ar līgumiem saistītās dokumentācijas pārvaldība;
 • kvalitātes nodrošināšana saskaņā ar līgumu;
 • rēķinu izrakstīšana.

Personas datu apstrāde, pamatojoties uz piekrišanu

Pamatojoties uz piekrišanu, mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tādā apmērā un tādiem mērķiem, kādiem esat devis savu piekrišanu.

Piemēram, mēs lūdzam piekrišanu personas datu apstrādei šādiem nolūkiem:

 • mārketinga piedāvājumu un paziņojumu sagatavošana (SMS, MMS, e-pasti utt.);
 • lai nodotu personas datus mārketinga apstrādei citiem AVH grupai piederošiem uzņēmumiem un pilnvarotiem apstrādātājiem;

ja datu subjekta dotā piekrišana tiek dota brīvprātīgi, apzināti un nepārprotami. Persona var atsaukt piekrišanu jebkurā laikā rakstiski vai rakstiski reproducējamā formā (piemēram, nosūtot pieteikumu par piekrišanas atsaukšanu pa e-pastu, un tas atbilst juridiskajām prasībām). Piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukšanai vai jaunas piekrišanas saņemšanai. Piekrišanas atsaukumam nav atpakaļejoša spēka. Atkarībā no tā, kā piekrišana tiek dota un atsaukta, tā var būt spēkā noteiktu laiku. Ilgāka kavēšanās var rasties, ja Jūs sniedzat vai atsaucat savu piekrišanu papīra formātā, tādā veidā, ka Bestnet nevarēs to ātri izmainīt savā datu bāzē.

Likumīgās intereses

Likumīgās intereses nozīmē, ka Bestnet ir ieinteresēts apstrādāt personas datus saistībā ar Bestnet uzņēmējdarbību, lai piedāvātu Jums labākus pakalpojumus un produktus un tādējādi tos labāk attīstītu. Šādā gadījumā mēs varam piedāvāt Jums pakalpojumus, produktus, atbalstu u. tml. tieši tā, kā jūs to sagaidāt no Bestnet. Pamatojoties uz likumīgajām interesēm, mēs apstrādājam jūsu personas datus, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama un tas ir saskaņā ar jūsu tiesībām un interesēm.

Piemēram, jūsu datus, balstoties uz likumīgajām interesēm, apstrādājam šādiem mērķiem:

 • akciju organizēšana;
 • nepieciešamība pēc datu apmaiņas AVH grupas ietvaros;
 • lai uzturētu attiecības ar klientiem, piemēram, saruna ar Bestnet;
 • lai aizsargātu Bestnet aktīvus, piemēram, videonovērošana.

Uzskatām par nepieciešamu norādīt, ka nolūki, kādiem personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar iepriekš minētajiem juridiskajiem pamatiem, nav izsmeļoši, taču mēs vienmēr apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar likumu. Ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, mēs vienmēr esam gatavi uz tiem atbildēt. Mūsu kontaktus atradīsiet Paziņojuma beigās sadaļā par privātuma politiku.

Personas datu saņēmēji

AVH grupas uzņēmumi var apstrādāt personas datus, ja, piemēram, tas ir nepieciešams Bestnet uzņēmuma vadības un administratīvo lēmumu pieņemšanai un ir saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Bestnet sadarbības partneri ir uzņēmumi, kas apstrādā Jūsu personas datus Bestnet vārdā. Saskaņā ar Vispārīgo regulu tie ir Bestnet pilnvarotie apstrādātāji. Pilnvarotie apstrādātāji neizmanto personas datus nekādiem citiem mērķiem, kā tikai, lai veiktu darbības, par kurām panākta vienošanās ar Bestnet, piemēram, lai pārdotu vai nodotu Jums produktu.

Pilnvarotie apstrādātāji ir uzņēmumi, kas atrodas Igaunijā, Eiropas Savienības Ekonomikas zonā, bet dažos gadījumos tie var atrasties arī ārpus minētā reģiona. Visos gadījumos mēs esam ieviesuši pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādes drošību šajās valstīs.

Gadījumā, ja rodas situācija, ka saskaņā ar likumdošanu Bestnet sadarbības partneris ir jāuzskata par līdzapstrādātāju, kas nozīmē, ka par jūsu personas datiem tādā gadījumā (piem., pārdodot preci) esam atbildīgi gan mēs, gan sadarbības partneris, tad šādā gadījumā papildus Bestnet nosacījumiem tiek piemēroti sadarbības partnera personas datu aizsardzības nosacījumi.

Bestnet partneru un AVH grupai piederošo uzņēmumu saraksts ir atrodams šeit.

Bestnet jūsu personas datus var pārsūtīt arī kompetentajām valsts iestādēm (piemēram, tiesai, policijai), ja uzņēmumam ir pienākums to darīt saskaņā ar likumu. Līdz ar to personas datus pārsūtām tikai saskaņā ar likumu. Jūsu personas datus varam nosūtīt ziņotājiem, ja vien to darām saskaņā ar likumu.

Anonīmi dati nav personas dati, jo tos nevar izmantot, lai identificētu fizisku personu. Šādus datus varam apstrādāt citiem mērķiem un citām personām. Turklāt, ja uz šiem datiem attiecas papildu juridiskie pienākumi, mēs ievērojam arī tos.

Personas datu glabāšana

Jūsu personas datus glabāsim tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu personas datu apstrādes mērķi, vai tik ilgi, cik to paredz pienākums, kas izriet no spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Noteiktos gadījumos mēs saglabāsim jūsu personas datus ilgāk, nekā norādīts šajā sarakstā, piemēram, mēs automātiski nepiemērosim dzēšanas periodu kavētu maksājumu vai tiesvedības gadījumā.

Uzskatām, ka ir svarīgi jums norādīt, ka šis saraksts nav izsmeļošs, bet, piemēram, jūsu personas datus glabājam šādi:

videonovērošanas ieraksti (dzēšam ne vēlāk kā pēc 1 mēneša, ja vien likumā nav noteikts citādi); informācija par cenas piedāvājumu, par kuru nav noslēgts līgums (dzēsīsim ne vēlāk kā pēc 2 gadiem, ja vien likumā nav noteikts citādi);

notikumi, kas saistīti ar datu subjektu, piemēram, konsultācija (dzēsīsim ne vēlāk kā pēc 2 gadiem, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi);

informācija, kas saistīta ar līguma izpildi (piemēram, Igaunijā līguma darbības laikā un vismaz 3 gadus pēc līguma termiņa beigām);

grāmatvedības dati (piemēram, Igaunijā dzēšam pēc 7 gadiem, ņemot vērā saimnieciskā gada beigas).

Personas datu apstrādes drošība

Bestnet izmanto nepieciešamos IT un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību. Attiecīgie pasākumi ietver, piemēram, darbiniekus, biroju ēkas, tehniskā aprīkojuma aizsardzību. Uz Bestnet darbiniekiem attiecas datu (tostarp personas datu) konfidencialitātes prasības. Turklāt viņiem par personas datu aizsardzību tiek organizētas mācības.

Bestnet sadarbības partneriem jeb pilnvarotajiem apstrādātājiem un Alexela grupas uzņēmumiem ir pienākums nodrošināt aktuālus drošības pasākumus, apstrādājot Jūsu personas datus.

Personas datu apstrāde mārketinga nolūkos

Jūs varat sniegt Bestnet piekrišanu izmantot savus datus tiešā mārketinga nolūkos. Ja esat sniedzis savu piekrišanu, tad ir iespējams nosūtīt Jums mārketinga piedāvājumus un ziņojumus no mums un mūsu sadarbības partneriem, izmantojot e-kanālu (piemēram, SMS, e-pastu).

Piekrišana datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos tiek sniegta atsevišķi no citiem nosacījumiem līgumu gadījumā, piemēram, atzīmējot izvēles rūtiņu, ka vēlaties saņemt attiecīgos piedāvājumus. Ja vēlaties abonēt tikai Bestnet mārketinga piedāvājumus vai paziņojumus, tad dažas Bestnet vietnes ļauj to darīt. Lai to izdarītu, jums vienkārši jāievada sava e-pasta adrese vietnē, un pēc tam e-vēstulē, kas nosūtīta uz to pašu e-pastu, arī apstipriniet, ka nākotnē piekrītat saņemt mārketinga piedāvājumus un paziņojumus. Šajā gadījumā jūs saņemsiet vispārīgus Bestnet un sadarbības partneru piedāvājumus.

Šo piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā, izmantojot abonementa anulēšanas saiti mārketinga piedāvājuma beigās vai rakstot e-pasta ziņojumu uz loobu@tiki.ee, vai jebkādā citā mūsu piedāvātā veidā.

Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu personas datiem

Jums vai jūsu pārstāvim, ja esat piešķīris viņiem attiecīgās tiesības, ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

 • tiesības piekļūt saviem personas datiem (piemēram, to avotiem un izmantošanas mērķiem) saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu noteikto kārtību un apmēru;
 • tiesības pieprasīt savu personas datu grozīšanu un/vai labošanu saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu noteikto kārtību un apmēru;
 • tiesības pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu vai dzēšanu saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu noteikto kārtību un apmēru;
 • tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas datus apstrādājam, pamatojoties uz likumīgajām interesēm;
 • tiesības pieprasīt datu pārsūtīšanu saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu noteikto kārtību un apmēru. Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka saskaņā ar tiesību aktiem šīs tiesības ierobežo vairākas pazīmes;
 • Tiesības vērsties uzņēmumā Bestnet, uzraudzības iestādē vai tiesās. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot Bestnet tīmekļa vietnē (https://www.bestnetgroup.com/) publicēto kontaktinformāciju.

Ja konstatējat, ka saņemtā informācija nav bijusi pietiekama, vai uzskatāt, ka Jūsu personas datu apstrādes noteikumi ir pārkāpti, varat sazināties ar Alexela datu aizsardzības speciālistu (andmekaitse@tiki.ee). Jums vienmēr ir tiesības vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā, lai aizsargātu savus datus. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts uzraudzības iestāde, pie kuras iespējams vērsties pēc konsultācijas vai palīdzības jautājumos, kas skar personas datu tēmu.

Iepriekš minētās tiesības ne vienmēr ir absolūtas, un tās reglamentē spēkā esošie Eiropas Savienības un valstu nacionālie tiesību akti.

Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek lejupielādētas lietotāja datorā, izmantojot vietni, un rezultātā pārlūkprogramma var pārsūtīt sīkdatņu informāciju katru reizi, kad tā izmanto vietni. Sīkdatnes ir paredzētas, lai uzlabotu un vienkāršotu tīmekļa vietnes apmeklētāja lietošanas pieredzi.

Jūs varat atspējot sīkdatnes no savām pārlūkprogrammas ierīcēm pēc savas izvēles. Tomēr dažos gadījumos tas, piemēram, var palēnināt tīmekļa lapas pārlūkošanu un samazināt noteiktas tīmekļa lapas funkcionalitāti. Pašlaik Bestnet tīmekļa vietnēs ir saites uz trešajām vietnēm un pakalpojumiem, kā arī sociālo mediju paplašinājumiem (piemēram, Facebook). Atbilstošie paplašinājumi tiek izveidoti galvenokārt statistikas vai mārketinga nolūkos. Uz trešo pušu paplašinājumiem Bestnet tīmekļa vietnēs attiecas trešo pušu personas datu aizsardzības noteikumi. Tāpēc mēs iesakām iepazīties ar šādu personas datu aizsardzības praksi.

Par sīkdatņu izmantošanu un pārvaldību visbiežāk sastopamajās pārlūkprogrammās plašāk varat uzzināt šeit:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Bestnet AS pilnvarotie pārstrādātāji jeb sadarbības partneri

Bestnet AS sadarbības partneri Darbinieku personas datus (turpmāk tekstā arī dati) apstrādā Bestnet AS vārdā, turklāt sadarbības partneri datus neizmanto nekādiem citiem mērķiem, kā vien, lai veiktu darbību vai darbības, par kurām panākta vienošanās ar pārzini, t.i., Bestnet AS. Piemēram, šādas darbības var ietvert pakalpojuma sniegšanu, produktu pārdošanu, līgumu glabāšanu un daudzas citas darbības, kas saistītas ar personas datu apstrādi.

Ne visi Bestnet AS sadarbības partneri vienmēr apstrādā visus personas datus, bet apstrādā tādus datus, kuru datu apstrāde ir nepieciešama mērķa sasniegšanai.

Bestnet AS partneri ir šādi uzņēmumi:

LHV Pank AS
Komercreģistra numurs: 10539549
Adrese: Tartu mnt 2, 10145, Tallina
E-pasts: info@lhv.ee

ESTO AS
Komercreģistra numurs: 14180709
Adrese: Tornimäe tn 2, 15010 Tallina
E-pasts: info@esto.ee

Epicor Software Estonia OÜ
Komercreģistra numurs: 10539549
Adrese: Tartu mnt 2, 10145, Tallina
E-pasts: tteder@epicor.com

Synerto OÜ (Synergy)
Komercreģistra numurs: 11557740
Adrese: Peetri tee 20c, Pētri ciems, 75312 Rae novads, Harju apriņķis
E-pasts: info@synerto.eu

Taavi Tarkvara OÜ (Taavi)
Komercreģistra numurs: 10265337
Adrese: Turu plats 5-17, 11611 Tallina
E-pasts: info@taavi.ee

Sektor Digital OÜ
Komercreģistra numurs: 14091408
Adrese: Liivalaia tn 20a, 10118 Tallina
E-pasts: info@sektordigital.com

Paziņojums pēdējo reizi mainīts 01.09.2020. AVH