Avalikkusele mõeldud info

BNT Galva OÜ avalikkusele mõeldud informatsioon käitise ohtudest

Antud infoleht on ettenähtud Teie informeerimiseks meie ettevõtte tegevusest ning sellest tulenevatest ohtudest. Eesmärgiks on anda Teile ettekujutus meie rajatisest, olemasolevatest ohtlikest ainetest ning jagada soovitusi, kuidas Teie saate aidata ennast ja oma lähedasi hädaolukorra puhul meie territooriumil.

1. Käitise asukoht

Meie ettevõtte nimi on BNT Galva OÜ. Oleme teenusepakkuja galvaaniliste pinnakatete osas, hõlmates mitmeid erinevaid pinnakatteid sh. tsinkimine, nikeldamine, kroomimine, tinatamine, roostevaba passiveerimine ja detailide vibrotöötlus.

Paikneme aadressil Vana-Narva mnt. 1 Maardus. Meie asukoht koos ohualaga on

toodud välja joonisel 1. Lisainformatsiooni meie ettevõttest saab internetist aadressilt https://bntgalva.ee/ või telefonil +372 6348 602.

2. Ohutusalased meetmed

Ettevõtte tegevusala vastab Seveso II direktiivile. Eeskirjadest tulenevaid kohustusi täidetakse nõuetekohaselt, ohtude tuvastamiseks on koostatud riskianalüüs. Selleks, et viia riski miinimumini, on ettevõttes välja töötatud ja rakendatud ohutuse tagamise

süsteem. Hädaolukordadele reageerimiseks on koostatud ettevõtte sisene hädaolukorra lahendamise plaan, mis vastab: Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord, Riigiteataja

02.02.2016 määrus Nr.10.

3. Käitise tegevuse lühikirjeldus

BNT Galva OÜ põhitegevuseks on metallide galvaaniline töötlemine: tsinkimine, tinatamine, kroomimine, nikeldamine ja roostevaba passiveerimine.

BNT Galva OÜ on C kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte, kus tootmisprotsessis kasutatakse ohtlikke kemikaale: soolhape, seebikivi, jt.

Ettevõte tegutseb 5 päeva nädalas 24 tundi ööpäevas.

4. Üldinfo suurõnnetusest tingitud ohtude kohta

Vastavalt BNT Galva OÜ riskianalüüsile võivad ettevõtte territooriumil toimuda järgmised suurõnnetused:

• kemikaali leke ettevõtte territooriumil;

• tulekahju firma territooriumil ning ohtlike põlemisgaaside teke.

Kemikaali lekke riskid on maandatud erilahendustega. Kõikide kemikaalivannide all on eraldi kogumisvannid, mis vanni lekke puhul koguvad lekkinud kemikaali kokku.

Tulekahju korral võib tekkida suitsu ja õhu segu, mis võib ärritavalt mõjuda hingamisteedele ja silmadele.

Enamike võimalike õnnetuste korral tekkiv ohuala ei ulatu väljapoole ettevõtte territooriumi ja suurõnnetuste puhul on ohuala piir 77 m.

Ohuala piir on esitatud joonisel 1.

5. Teavitamine ja informatsiooni allikad

Kui meie ettevõttes leiab aset suurõnnetus, siis kiiret ja olulist infot anname Teile koheselt telefoni teel. Informatsiooni saamiseks lülitage sisse Vikerraadio või BNT Galva OÜ koduleht ning järgige sealt saabuvaid ohu- ja infoteavitusi.

6. Käitumisjuhend

Kui meie ettevõttes on toimunud suurõnnetus, siis:

1. Säilitage rahu;

2. Vältige BNT Galva OÜ lähiümbrusse sattumist (ohuala on 77 m ettevõttest);

3. Kui olete BNT Galva OÜ lähiümbruses (77 m meetrilise raadiuse sees) viivitamatult lahkuge sellest piirkonnast;

4. Ohualast väljumisel veenduge, et Teiega kaasas olevad inimesed samuti lahkuksid ohualast;

5. Jälgige raadio- ja telesaateid täiendavate juhtnööride saamiseks;

6. Informatsiooni saamiseks olukorra kulgemise kohta ärge helistage telefonil 112. Nii võite ummistada eriteenistuste telefoniliine.

Olles suurõnnetuse ohuga ettevõte, kinnitamine, et oleme võtnud kasutusele kaitsemeetmed tagamaks võimaliku õnnetuse korral kiiret ja toimivat reageerimist. Personali koolitatakse iga aasta käitumiseks hädaolukordades. Tootmistegevuses kasutatavaid seadmeid kontrollivad selleks pädevad isikud. Meie tegevuse üle teostavad järelevalvet riigiasutused. Võimaliku tulekahju kustutamiseks on meie ettevõttes kasutusel esmased tulekustutusvahendid ja automaatne tulekahju teavitamise süsteem- ATS.

Ohuala kaart

Joonis 1